Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

 

 

О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е  “В А С И Л  Л Е В С К И”

                               с.Звъничево,общ.Пазарджик, ул.«Тридесет и трета» №1

тел.0878604399, e-mail,ouszvynichewo@abv.bg

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ДЕКЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА И СЪСТАВ НА КОМИСИИТЕ В ОУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, С. ЗВЪНИЧЕВО

  1. Начален етап на основното образование.

 дата

предмети

I , II и IV клас

форма на изпита

комисия за организация

комисия за оценяване

квестори -дежурни

04.12.

2017г.

понеделник

Човекът и обществото-IV клас

Околен свят – I, II клас

Околен свят – ИУЧ – I клас

писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

05.12.2017г.

вторник

Музика

I, II и IVклас

Практическа

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Йорданка Филипова

Соня Димитрова

Виолетка Младенова

06.12.2017г

сряда

Човекът и природата

IV клас

писмен

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

07.12.2017г.

четвъртък

Домашен бит и техника-IVкл.

Технологии и предприемачество – I ,II клас

практическа

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

08.12.2017г.

петък

Изобразително изкуство

I, II и IVклас

практически

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

12.12.2017г.

вторник

Български език и литература

Писмена-I, II и IV клас

Устна – II и IV клас

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

12.12.2017г.

вторник

Български език и литература ИУЧ / ЗИП

Писмена-I, II и IV клас

Устна – II и IV клас

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

13.12.2017г.

сряда

Английски език

IIIV клас

Писмена

Устна

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

14.12.2017г.

четвъртък

Физическо възпитание и спорт

I, II и IVклас

практическа

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Стефка Нейчева

София  Банкина

Виолетка Младенова

15.12.2017г.

петък

Математика

I, II и IVклас

писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

15.12.2017г.

петък

Математика ИУЧ /ЗИП

I, II и IVклас

писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Соня

Димитрова

Йорданка  Филипова

Виолетка Младенова

2. Прогимназиален етап на основното образование

 дата

предмети

клас форма на изпита комисия за организация комисия за оценяване квестори -дежурни

04.12.2017г

понеделник

География и икономика V,VI и VII клас писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Мария  Гочева

Феломена Сотирова

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

04.12.2017г

понеделник

География -

ЗИП

VII клас писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Мария Гочева

Феломена Сотирова

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

05.12.2017г.

вторник

Музика V,VI и VII клас

Писмена

практическа

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Й.орданка

Филипова

Соня Димитрова

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

06.12.2017г.

сряда

Физика и астрономия VII клас

писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

Николинка Митева

Нина Грозданова

МариянаДжонева

Николинка Митева

Зашко Фурнаджиев

06.12.2017г.

сряда

Човекът и природата V, VI клас

Писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Мария  Гочева

Мария  Петрова

Николинка Митева

Зашко Фурнаджиев

07.12.2017г.

четвъртък

Технологии и предприема-чество V, VI клас

Писмена

практически

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Марияна  Джонева

Николинка Митева

Стоянка Ракова

Зашко Фурнаджиев

07.12.2017г

четвъртък

Технологии VII клас

Писмена

практически

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Марияна  Джонева

Николинка Митева

Стоянка

Ракова

Зашко Фурнаджиев

08.12.2017г.

петък

Изобразител-но изкуство V,VI и VII клас

Писмена

практически

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Николинка  Митева

Борис Болгуров

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

11.12.2017г

понеделник

История и цивилизация V,VI и VII клас писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Борис Болгуров

Мария  Гочева

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

12.12.2017г.

вторник

Български език и литература V,VI и VII клас

Писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Николинка Митева

Борис Болгуров

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

12.12.2017г

вторник

Български език и литература ИУЧ / ЗИП V,VI и VII клас Писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

НиколинкаМитева

Борис  Болгуров

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

13.12.2017г

сряда

Английски

Език

V,VI и VII клас

Писмена

устен

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Зашко Фурнаджиев

Стоянка Найденова

Николинка Митева

Соня Димитрова

14.12.2017г

четвъртък

Физичеко възпитание и спорт V,VI и VII клас

практически

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Стефка Нейчева

София Банкина

Стефка Нейчева

15.12.2017г

петък

Математика V,VI и VII клас

Писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Стоянка  Ракова

Марияна Джонева

Николинка  Митева

Зашко Фурнаджиев

15.12.2017г.

петък

Математика ИУЧ /ЗИП V,VI и VII клас писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Стоянка Ракова

Марияна Джонева

Николинка

Митева

Зашко Фурнаджиев

18.12.2017г

понеделник

Биология и здравно образование VII клас

Писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Мария  Гочева

Мария Петрова

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

18.12.2017г.

понеделник

Химия и опазване на околната среда VII клас

Писмена

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Нина  Грозданова

Мария  Петрова

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

19.12.2017г.

вторник

Информационни технологии V,VI и VII клас

Писмена

практически

Соня Димитрова      

Стоянка Ракова

НиколинкаМитева

Стоянка  Ракова

Албена Недкова

Соня Димитрова

Зашко Фурнаджиев

 

 

 

 

 

По проект „Твоят час“ работят 8 групи 

 

З групи с Обучителни затруднения

I Група - Преодоляване на обучителни трудности по БЕЛ за 2 и 3 клас, с ръководител Камелия Борисова

II Група - Математиката - лесна и интересна във 2 и 3 клас,  с ръководител Камелия Борисова

III Група - Математика за всеки от V, VI и VII клас, с ръководител Стоянка Ракова

 

и  5 групи  за Занимания по интереси

IV Група - Български език. Във вълшебния свят на приказките, с ръководител Евгения Панчова

V Група - Математиката - лесна и интересна, с ръководител Евгения Панчова

VI Група - Български език и литература и художествено слово - IV клас, с ръководител Костадинка Николова

VII Група - Математиката - лесна и интересна IV клас, с ръководител Костадинка Николова

VIII Група - Изкуство и култура. Сценични и танцови изкуства, с ръководител Стефка Нейчева

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Основно училище "Васил Левски" с.Звъничево е вече на повече от 125 години. Изследвайки различни източници на информация данните потвърждават, че неговото основаване се свързва с 1890 година.
Старото име на село Звъничево е село Чангарлий.
През 1919/1920 учебна година в училището е въведена летописна книга в която е описано, че населението се спира на едноетажна сграда с четири класни стаи. В началото на 1924 г. училището е завършено и се предава окончателно от предприемача.
През 1932 год. по ходатайство на Стоян Стамболийски пред Министъра на просветата Костадин Муравиев е открит I прогимназиален клас, а през 1933 год. - II прогимназиален клас. През 1936 год. се открива за пръв път III прогимназиален клас и прогимназията става напълно развита. През 1939 година е построен втори етаж.
През есента на 1954 година се разкрива детска градина към училището.
През 1962 година се открива и VIII клас. По същото време според Никола Танков /бивш директор/ е създадено опитно поле, което става национален първенец. Построена е и спортна площадка.
През периода 1967/1969 година е пусната в експлоатация разширението на училищната сграда с 8 класни стаи и ученически стол със 120 места. Училището става полуинтернат. През 1983/1984 е построена и пусната в експлоатация нова целодневна детска градина. През 1986/1987 година е създадена нова детска спортна площадка.

В дългия 125 годишен път на своето развитие ОУ "Васил Левски" познава имената на възторжени строители на просветното дело и се гордее с тях. Първият звъничовски даскал Спас Панов Сестримски, учителят Христо Чуненски, останалата в паметта на хората Смиляна Булгурова, скромния и всеотдаен учител Георги Станоев, усърднияр взискателен и уважаван директор Никила Танков, многогодишния директор Георги Петров Стефанов и редица други имат подчертан принос не само в утвърждаването на просветното дело, но и в утвърждаването на учебно-възпитателния процес. Училището се гордее със своите ученици днес научни работници, инженери, учители, лекари, агрономи, архитекти, технолози, техници, знатни хора на труда. Сред тях са 3 професори, 3 доценти, над 10 лекари, над 60 учители, над 20 инженери.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.7, ал.2 от Правилника за дейността на училището

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на недвижим имот – училищна собственост,  – Рибарник от 94. 028 ( деветдесет и четири декара и двадесет и осем квадратни метра), пета категория в местността „ Алчака” в землището на с. Звъничево.

  Списъкът на обявеният за наем имот с началната му тръжна цена ще бъде изложен в сградата на ОУ „Васил Левски” – с. Звъничево на табло за обяви до входа.

Търгът ще се проведе на 16.01.2017 г. от 13.30 часа в сградата на ОУ „Васил Левски” -  с. Звъничево, „Учителска стая”, ет. 2.

Оглед на имота може да се извърши от 16.12.2016 г. до 13.01.2017 г. на място.

Депозитна вноска в размер на 10% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 13. 01.2017г. по IBAN сметка BG 42UBBS80023109534710 с банков кодUBBS BGSF при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 09.01.2017 г. в ОУ «Васил Левски» - с. Звъничево, ул. Тридесет и трета №1. Цената на един комплект за имот е в размер на 50.00 лева тръжна цена за имот.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик в ОУ”Васил Левски” – с. Звъничево, ул.”Тридесет и трета” №1 в дирекцията, до 16.30 часа на 13.01.2017 г.

       До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

       Не се допускат  до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

 

За справки: ОУ”Васил Левски” – с. Звъничево, тел. 0879582581